Japon, Jardin Kyu Shiba Rikyu

Tokyo, Jardin Kyu Shiba Rikyu