Japon, Jardin Heian Jingu Shinen

Kyoto, Jardin Heian Jingu Shinen